صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1490
عنوان مطلب در مورد گرايشات درون جنبش کارگرى - آخرين صحبتها در سمينار ک.ش.
اوريژينال متن دستنوشته دريافت شده از رفقا شهلا دانشفر و اصغر کريمى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ yymmdd - ssmmrr
فايل پايه 1490fa.vnf
انجام شده 20040422 - انتشار نوشته هاى اسکن شده
20040422 - - انتشار متن html فارسى
قدم بعدى - تاريخ نوشته مشخص شود.


Last updated: 2004-04-22