صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1500
عنوان مطلب پرده آخر - سه جنبش، سه آينده
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 7   AH07
تاريخ 13790327 - 20000616
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H7.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02