صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1520
عنوان مطلب "اقتصاد" يا "توسعه سياسى"، کدام مال خر است؟!
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 8   AH08
تاريخ 13790403 - 20000623
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H8.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02