Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

سفر خاتمى به آلمان:
زمين را زير پايشان داغ کنيم!


2
محمد خاتمى، رئيس جمهور رژيم اسلامى قرار است بزودى براى يک ديدار رسمى با مقامات دولتى به آلمان سفر کند. از ترس مردم، و از سر عقل، تاريخ سفر را مخفى نگهداشته اند! شايد ميخواهند هنگام ورود در فرودگاه هم گونى اى روى سرش بکشند و در ماشينى بچپانند و ببرندش. شايد جايى دزدکى بنشينند، کاغذى امضاء کنند، سبيل هم را چرب کنند، توطئه اى عليه مردم ايران و آلمان بکنند و پى کارشان بروند. لابد يک ژورناليست کاسه ليس و مرتبط با وزارت خارجه آلمان هم پيدا خواهد شد که گفتگويى درباره "اصلاحات" در ايران با او بکند. لابد به مردم آلمان خواهند گفت اين آدم اميد تغييرات در ايران است. لابد از ده روز قبل پليس را سراغ مخالفان خواهند فرستاد. تکاپوى مقامات براى ساکت کردن مخالفان استبداد و ارتجاع اسلامى از هم اکنون آغاز شده است.
3
دوم خرداد "اپوزيسيون" نيست. يک رکن رژيم اسلامى است. خاتمى رهبر "ناراضيان" در ايران نيست. اين آدم رئيس قوه مجريه رژيم اسلامى ايران است. رئيس کابينه است. رئيس مافوق ساواما و وزارت اطلاعات و وزارت کشور حکومتى است که آدمکشى در داخل و خارج کشور وجه مشخصه اصلى اش است. اين آدم رئيس مافوق سازمان زندانهاست. زندانيان در ايران رسما زندانى ايشانند. در زندانهاى ايشان و زير نظر و با علم و تائيد ايشان است که مردم را اسير ميکنند، شکنجه ميکنند، اعدام ميکنند. اختيار دريافت و خرج کردن درآمد نفت و مالياتهاى مردم، پرداختن يا بالاکشيدن مزد کارگران، تعيين سهم يا ابعاد محروميت مردم از بهداشت و مسکن و سواد آموزى، با ايشان است. ايشان است که بودجه سپاه و بسيج را تعيين ميکند و ميپردازد. ايشان است که اسلحه ميخرد. ايشاناسن که دارد افغانستانى هاى ساکن ايران را پاکسازى قومى ميکند. ايشان بزور حجاب سر زنان ميکند. ايشان رئيس کل بوروکراسى ضد مردمى، ضد کارگرى و ضد زن در ايران است. در حکومت ايشان است که احزاب سياسى اجازه فعاليت ندارند، که کارگران اجازه تشکل و اعتصاب و انعقاد قرارداد جمعى ندارند، که زنان اجازه زندگى ندارند، که مطبوعات آزاد وجود ندارد، که مردم را بجرم عقايدشان ميگيرند و ميزنند. تعريف شغلى ايشان پاسدارى و اجراى کل قوانين و احکام رژيم اسلامى است. به اين عنوان حقوق ميگيرد. و اين تازه قبل از "انتخابات" بود. اکنون ايشان رهبر اکثريت مجلس اسلامى هم شده است. قانون را هم همين ها مينويسند. و همين ها قوانين موجود را ابقاء ميکنند. جاى هيچ نوع پرده پوشى و ماستمالى وجود ندارد. اين آدم يکى از سران اصلى حکومت مرتجع اسلامى است. اين آدم رئيس قوه مجريه و مقننه در رژيم اسلامى است. ايشان همان شان و منزلتى را دارد که روساى قوه مجريه و مقننه آلمان هيتلرى داشتند، که روساى قوه مجريه و مقننه رژيم آپارتايد داشتند. که روساى قوه مجريه و مقننه در شيلى پينوشه و هائيتى پاپا دوک داشته اند. اين يک آخوند مرتجع و يک عنصر کليدى در ساختار قدرت در يکى از جنايتکار ترين حکومتهاى استبدادى قرن است. بايد هم تاريخ ورودش را مخفى کنند. بايد هم دزدکى بياورند و ببرندش.
4
و مدافعان آزادى هم بايد برخيزند، افشايشان کنند و بند و بست هاى دولتين را نقش بر آب کنند. سفر خاتمى به آلمان بايد به يک ميدان بزرگ نبرد براى آزادى و رهايى در ايران تبديل شود. اکنون ديگر کسى نميتواند ترديد کند که کوچه هاى تهران و برلين بهم وصلند و شعارهاى آزاديخواهان در آلمان، در ميدانهاى ايران طنين خواهد انداخت. بايد زمين را زير پايشان داغ کنيم.

5
منصور حکمت
6
انترناسيونال شماره ٨
٣ تير ١٣٧٩ - ٢٣ ژوئن ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1530fa.html