صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1540
عنوان مطلب "قوه قضائيه" و معضل "توسعه"
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 9   AH09
تاريخ 13790410 - 20000630
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H9.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02