Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-06 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

دوئل زودرس

حکم خامنه اى بن بست هردو جناح را عيان ميکند


2
با دخالت مستقيم خامنه اى عليه دوم خردادى هاى مجلس بر سر اصلاح قانون مطبوعات بحران سياسى رژيم اسلامى بسيار تشديد شده است. نفس دخالت مستقيم خامنه اى عليه مجلس اسلامى، در مقابل اولين تلاش جريان دوم خرداد براى "قانونگذارى"، از يکسو حاکى از موقعيت نا امن و لاعلاج جناح راست و از سوى ديگر گواه پوچى کل پروژه دوم خرداد و اصلاح طلبى دوم خردادى در ايران است. اينکه راست در اولين قدم ناگزير از بکار گرفتن آخرين تير ترکش خود و به ميدان آوردن اصل ولايت مطلقه فقيه و اعلام بى اعتبارى هرنوع انتخاباخابات و پارلمان بازى در اين نظام شده است، نشان باور عميق خود جريان راست به سستى بنيادهاى سياسى حکومت و لاعلاجى روند سرنگونى است. علنا از اين سخن ميگويند که اگر عقب بنشينند همگى "طعمه گرگها" خواهند شد. اينها جاى سرسوزنى عقب نشينى و حتى تظاهر به ليبراليزاسيون در رژيم اسلامى نميبينند. حکم اخير خامنه اى، بار ديگر خود او و نفس حاکميت اسلام را به آماج اصلى حملات مردم تبديل خواهد کرد. از سوى ديگر اين واقعه جبهه دوم خرداد را بشدت به لحظه تعيين تکليف نزديک کرده است. اگر جريان دوم خرداد حکم خامنه اى را بپذيرد، تمام بنياد دوم خرداد و تمام تز پوشالى تغيير تدريجى رژيم اسلامى از درون، دود ميشود و به هوا ميرود. اگر حتى وقتى اينها مجلس و رياست جمهورى و دولت را دارند، هنوز نميتوانند ماده اى بگذرانند و روزنامه هاى عده از عناصر کليدى خود حکومت اسلامى شان را دوباره دائر کنند، ديگر منتظر چه معجزه اى، چه انتخابات ديگرى و تصرف کدام قوه ديگر نشسته اند. اگر به اين حکم گردن بگذارند، حکم مرگ و انحلال جنبش دوم خرداد را صادر کرده اند. و اگر حکم خامنه اى را نپذيرند، اگر زير ولايت فقيه شان بزنند، موضوع فورا از محدوده دوم خرداد خارج ميشود. اين ديگر به معناى اعلام عدم مشروعيت حکومت اسلامى و قوانين و ساختارها و مراجعش توسط دوم خردادى ها خواهد بود. و اين نيز بمعناى پايان دوم خرداد بعنوان يک حرکت خودى در درون رژيم اسلامى است. اين معادل دعوت مردم به انقلاب است.
3
واقعيت اينست که هم راستها و هم دوم خردادى هاى به طيف هاى مختلف تقسيم خواهند شد. در عين اينکه جدال دو جناح بالا گرفته است و فضا به مراتب قطبى تر شده است، تلاش محافل مرکز در صفوف هردو جناح براى تعريف زمين مجددى براى بازى جناحى، و کاهش زيان اين دوئل زودرس از هم اکنون آغاز شده است. اما در نتيجه کلى اين رويداد ترديدى نيست. هردو جناح بسيار ضعيف تر بيرون آمده اند، بن بست سياسى رژيم عيان تر شده است، لاعلاجى موقعيت رژيم اسلامى و ناتوانى اش از عقب نشينى تدريجى بار ديگر تاکيد شده است. اين واقعيت که رژيم اسلامى را بايد با زور مردم و از بيرون درهم شکست مجددا اثبات شد. پوشالى بودن و بى آيندگى جنبش دوم خرداد يکبار ديگر به نمايش گذاشته شد. تکليف مردم با جناحهاى حکومت اکنون بسيار روشن تر شده است.
4
اين حکومت بايد با حرکت و خيزش مردم سرنگون شود. حزب کمونيست کارگرى با مردم و کنار مردم و پيشاپيش صف مردم براى تحقق اين امر تلاش ميکند.
5
عليه کل حکومت اسلامى بپاخيزيد!
به حزب کمونيست کارگرى بپيونديد!

کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
٢١ مرداد ١٣٧٩ ـ ١١ اوت ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1580fa.html