صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1630
عنوان مطلب قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران، مصوب کنگره سوم
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره ٢٤   AH024
تاريخ 13790613 - 20001014
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021107 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-09-26