صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1633
عنوان مطلب ‌قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠
اوريژينال نوار ويدئو منتشر شده در سايت حزب
تاريخ 13800117 - 20010406
فايل پايه
انجام شده 20040917 - تبديل و تنظيم فايل صدا
قدم بعدى - سخنرانى از روى نوار پياده و نوشته شود.


Last updated: 2004-09-17