صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1635
عنوان مطلب اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى (سخنرانى در کنگره سوم حزب)
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 48   AH048
اين متنى است که خود نادر از روى نوار سخنرانى اش در کنگره پياده و اديت کرده است.
تاريخ 13800117 - 20010406
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H48.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از دکتر جعفر کافورى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031129 - تنظيم و انتشار متن انگليسى ترجمه دکتر جعفر کافورى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-11-29