صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1640
عنوان مطلب به رفقاى کميته اجرايى/کميته شهر/ستاد سياسى در مورد نوشته ک.ش: ‌درباره وظايف هواداران
اوريژينال متن دستنوشته دريافت شده از رفقا شهلا دانشفر و اصغر کريمى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ 19871022 - 13760730
فايل پايه 1640fa.vnf
انجام شده 20040422 - انتشار نوشته هاى اسکن شده
20040422 - انتشار متن html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2004-04-22