Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

٢٠ سال قتل زنجيره اى


2
به گفته هادى مروى معاون قوه قضائيه قرار است محاکمه عاملان و آمرين قتل هاى زنجيره اى از سوم ديماه آغاز شود. ميگويند پرونده ١٨ نفر متهم دارد، از قرار، ماجرا سه آمر داشته! که اين دوتاى باقيمانده هم بعد از تعمق در مساله در خلوت زندان به اين نتيجه رسيده اند که آمر اصلى همان سعيد امامى بوده است که خوشبختانه يا متاسفانه نميتواند در دادگاه شرکت کند! ناصر زرافشان وکيل خانواده هاى قربانيان البته هيچ نوع ارجاعى به سعيد امامى در اسناد اعترافات پيشين اين دو نفر نديده است.
3
حال اين مسخره بازى را ميخواهند جلوى مردم بگذارند. اصرار دارند گور خودشان را گود تر بکنند.
4
جالب است که در جهانى که در يک گوشه ديگرش نخست وزير يک کشور بخاطر سبقت غير مجاز استعفا ميدهد، در اين مملکت اسلامى سران حکومت (شامل رهبر مخوف و رئيس جمهور مشعوف هردو) که وزارتخانه شان علنا به ارتکاب اين جنايات فجيع اعتراف کرده است، راست راست راه ميروند و براى مردم دست تکان ميدهند.
5
اما پرونده قتلهاى زنجيره اى بسيار از اين قطور تر است. از دهها هزار انسان شريفى در سياهچالهاى اوين و در برابر جوخه هاى اعدام و بر چوبه هاى دار در سراسر ايران جان باختند، تا صدها هزار نوجوانى که گوشت دم توپ جنگ با عراق شدند، از رهبران و فعالين اپوزيسيون که از قبرس تا برلين و سليمانيه تا وين با گلوله جوخه هاى مرگ اعزامى حکومت بخاک افتادند، تا ناراضيانى که چاقوکشان اسلام در تاريکى شب در ايران کشتند و سربه نيست کردند، از زنان و مردانى که بجرم رابطه جنسى، موسيقى شنيدن و ميهمانى گرفتن تا سينه در خاک و سنگسار شدند، از بالاى ساختمان پائين انداخته شدند، چاقو خوردند، تا جوانان معتادى که در گوشه خيابان مردند و دخترانى که براى خلاصى از کابوس اسلام جان خودشان را گرفتند، اينها همه صفحات يک پرونده بيست ساله قتل زنجيره اى است که جمهورى اسلامى ايران نام دارد. قتل هويت و تعريف جمهورى اسلامى است.
6
و محاکمه اين پرونده بيست ساله مدتى است آغاز شده. مردم آغاز کرده اند. اعلام جرم کرده اند. آمرين و عاملين را تک تک به اسم ميشناسيم. ميليونها شاهد داريم، راه فرارى برايشان نگذاشته ايم. چيزى نمانده است. حکم بزودى اجرا ميشود.
7
بايد اين محاکمه نمايشى را به ميدان مهمى براى آن محکمه عظيم و تر و تاريخى تر تبديل کنيم. بايد جمهورى اسلامى را با سرانش، با خامنه اى ها و خاتمى ها و رفسنجانى ها و شاهرودى ها که آمرين و عاملين اصلى اين جنايات اند. بر صندلى اتهام بنشانيم. جلسات اين محکمه نمايشى بايد براى مردم ايران فرصت و بهانه اى براى تجمع هاى وسيع، تظاهرات، اعتصاب، شعار دادن و نافرمانى باشد. بايد فشار را تشديد کرد. بايد تهران را روى سرمان بگذاريم. بايد جهان را عليه رژيم اسلامى بشورانيم.
8
منصور حکمت
9
انترناسيونال هفتگى شماره ٢٩
٤ آذر ١٣٧٩ - ٢٤ نوامبر ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1660fa.html