صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1700
عنوان مطلب درسهاى بديهى برلين
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 37   AH037
تاريخ 13791030 - 20010119
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H37.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-24