Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

مردم قاتلين را ميشناسند


1
مضحکه محاکمه "آمرين و عاملين" قتلهاى زنجيره اى پايان يافت. همه چيز مطابق انتظار مردم پيش رفت. همه ميدانستند که اين نمايش براى ماستمالى کردن قتلهايى است که جوخه هاى مرگ حکومت اسلامى به دستور بالاترين مقامات رژيم اسلامى انجام داده اند. نگذاشتند نامى از سيد على خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، محمد خاتمى، درى نجف آبادى، اژه اى، فلاحيان، حسينيان، شاهرودى، مهدى کروبى، دار و دسته کيهان، چوپانهاى انصار حزب الله و طيف وسيع اوباشى که هيات حاکمه در ايران را تشکيل ميدهند و بيست و چند سال است از روى ليست رسمى و تايپ شده مخالفان حکومت را در داخل و خارج ايران ترور ميکنند برده شود. عده اى چاقوکش جزء از حقوق بگيران وزارت اطلاعات و ياران وفادار رهبر و نظام را با نام مستعار و قيافه ناشناس آوردند و بردند و حکم دادند. به آنها قول دادند که مويى از سرشان کم نميشود. جرم را قتل "عادى" و پرونده را يک شکايت خصوصى اعلام کردند، با علم به اينکه کسى از بازماندگان شريف قربانيان حاضر نخواهد شد در نمايش خون و وحشت قصاص اسلامى شرکت کند و طناب دار بگردن کسى بياندازد. آمران را هرروز در تريبونهاى نماز جماعت و اجلاس دولت و مجلس ميبينيم. برنامه اينست که "عاملان" هم تا چند ماه ديگر به سر پست خود برگردند.
2
اما ما، مردم، قاتلين را خوب ميشناسيم. از ابتدا ميشناختيم. اين پرونده هنوز باز نشده است. آمرين و عاملين اين قتل ها، و دو دهه جنايت عليه بشريت، خامنه اى ها، رفسنجانى ها، خاتمى ها، رهبرها و مرجع ها و رئيس جمهورها، وزراء و وکلا و سردارها و حکام شرع، همه را در يک صف بلند به دادگاههاى مردمى خواهيم برد. آنجا مفصل، علنى، زنده، جلوى دوربين هاى رسانه هاى بين المللى و چشمهان ناباور مردم جهان، حقايق يکى از خونبارترين دوره هاى تاريخ قرن بيستم را از زبانشان خواهيم شنيد. آن روز اصلا دور نيست.

3
منصور حکمت

4
انترناسيونال هفتگى شماره ٣٩
١٤ بهمن ١٣٧٩ - ٢ فوريه ٢٠٠١


m-hekmat.com #1710fa.html