صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1720
عنوان مطلب هفته اضطراب
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره ٤١   AH041
تاريخ 134791128 - 20010216
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021107 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- نام مترجم مشخص و قيد شود.


Last updated: 2003-05-21