صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1730
عنوان مطلب نورى در انتهاى تونل - مژده: آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند!
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 42   AH042
تاريخ 13791205 - 20010223
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H42.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- نام مترجم مشخص و قيد شود.
- (پاراگراف اول در ترجمه انگليسى از قلم افتاده است.)


Last updated: 2003-05-21