صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1740
عنوان مطلب جمهورى اسلامى بدون خاتمى؟
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 46   AH046
تاريخ 13800103 - 20010323
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H46.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- نام مترجم مشخص و قيد شود.


Last updated: 2003-05-21