صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1780
عنوان مطلب ما نماينده اکثريت مردميم- ايران پس از انتخابات
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 59   AH059
تاريخ 13800401 - 20010622
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H59.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- نام مترجم مشخص و قيد شود.


Last updated: 2003-05-21