صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1810
عنوان مطلب اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است (بخش دوم مصاحبه 1840)
اوريژينال برنامه راديو همبستگى مالمو
تاريخ 13780323 - 19990613
فايل پايه تکست برگرفته از سايت روزنه
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021110 - فايل html فارسى
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20021229 تنظيم و انتشار متن عربى (ترجمه رفيق فارس محمود)
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى - نوار برنامه راديوئى تهيه شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-23