صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1840
عنوان مطلب ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود راديوهمبستگى
اوريژينال همبستگى شماره ٨٧
تاريخ 13780323 - 19990613
فايل پايه 1840fa.vnf تايپ شده از روى فايل pdf منتشر شده در سايت حزب
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030320 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى


Last updated: 2004-03-23