صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1850
عنوان مطلب بحران کومه له و بازسازى ناسيوناليسم کرد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 16   AH016
تاريخ 13790528 - 20000818
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H16.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-24