صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1880
عنوان مطلب پايان دادن به تروريسم کار ماست
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 71   AH071
تاريخ 13800623 - 20010914
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى h71.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word آلمانى دريافت شده از نازى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
فايل word عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021223 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق Özgür Yalçýn)
20030709 تنظيم و انتشار متن آلمانى (ترجمه رفيق تام سلک)
20031214 - انتشار متن فرانسوى از سايت اينترنتى همبستگى با عراق - ترجمه Nico
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20041031 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق جلال محمد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-10-31