Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام تبريک به مردم ايران
به مناسبت سال نومردم آزاديخواه ايران

از طرف رهبرى حزب کمونيست کارگرى سال نو را از صميم قلب به همه شما تبريک ميگويم.
5
در سالى که گذشت مردم ايران علنا حکم به رفتن جمهورى اسلامى دادند. سران اين نظام ارتجاعى و ضد بشرى دريافتند که شمارش معکوس براى برچيده شدن بساطشان آغاز شده است. سالى که گذشت براى ما مردم سال بيدارى و اميد و براى اينان سال وحشت بود. اکنون جنبش مردمى پرقدرتى آغاز شده است که ميرود به اين کابوس بيست و چند ساله خاتمه بدهد.
6
با اين اميد که سال ١٣٨٠ سال پايان رژيم اسلامى باشد، با اين اميد دوشادوش يکديگر ارتجاع اسلامى و سرمايه دارى در ايران را به زير بکشيم، با اين اميد که نوروز بعد برقرارى يک جامعه آزاد و برابر و انسانى را در ايران جشن بگيريم، براى همه شما سالى مملوّ از شادى، سلامتى و سعادت آرزو ميکنم.


منصور حکمت
اول فروردين ١٣٨٠


m-hekmat.com #1890fa.html