صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1900
عنوان مطلب حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى
اوريژينال انترناسيونال شماره ٢٩، خرداد ١٣٧٨ - اصل سخنرانى نوامبر ١٩٩٨
تاريخ 13770815 - 19981115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 1900.vnf
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
قدم بعدى


Last updated: 2003-05-18