صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1920
عنوان مطلب مقدمه به مقاله کارل مارکس درباره کار مولد و غير مولد
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره دوم - آذرماه ١٣٦٤
تاريخ 19851215 - 13640915
فايل پايه 1920fa.vnf
انجام شده 20040201 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقاله مارکس هم تايپ و منتشر شود.


Last updated: 2004-02-01