صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1930
عنوان مطلب درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان- مصاحبه با ايسکرا
اوريژينال Iskra015
تاريخ 13770822 - 19981113
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 1930fa.vnf - taleban1.vnf
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030830 - تاريخ نامعلوم مقاله با اطلاعاتى که رفيق کيوان جاويد فرستاد تکميل شد.
20041205 - تنظيم و انتشار متن کردى ترجمه رفقا شمال على و سعيد احمد، دريافت شده از رفيق فتاح مامند.
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: