صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1950
عنوان مطلب درباره مباحثات کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال راديو انترناسيونال - RadioA
تاريخ ؟
فايل پايه فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021227 تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
20021230 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اوريژينال کتبى مشخص شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-31