Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

درباره کنگره سوم حزب

گفتگو با انترناسيونال هفتگى


2
سوال: از نکته اى شروع کنيم که تازگى دارد و توجه زيادى را به خود جلب کرده است، يعنى علنى بودن کنگره و باز بودن آن بروى عموم. اين تصميم چطور گرفته شد و مبنايش چيست؟
3
منصور حکمت: اين تصميم آخرين پلنوم کميته مرکزى بود و بنظر من تصميم بسيار بجا و درستى است. خيلى ها، مستقل از درجه دورى و نزديکى شان به حزب ما اين اقدام را تائيد کرده اند و حتى به حزب تبريک گفته اند. اين يک قدم ديگر به جلو در مسير تبديل کمونيسم از يک حرکت مکتبى و فرقه اى و شبه مذهبى، به يک حزب سياسى است. يک حزب سياسى بزرگ و در دسترس مردم. دور کردن کمونيستها و ايده کمونيسم از بستر اصلى جامعه و زندگى هرروزه مردم، بريدن رابطه حزب با جامعه و طبقه کارگر، يک سياست آگاهانه ديکتاتورى ها و رسانه هاى عظيم بورژوايى است و ميلياردها دلار و هزاران شکنجه گاه و ميدان اعدام صرف آن شده و ميشود. اين انزوا و اختفا حق انتخاب کمونيسم را بعنوان يک آلترناتيو و يک آينده از مردم و طبقه کارگر سلب ميکند. نبايد به اين تسليم شد. شايد اختفا يا علنيت تاثير زيادى در کار يک گروه کوچک تبليغگر يا يک محفل فکرى نداشته باشد. اما يک حزب سياسى، جنبشى که به قدرت سياسى و ايجاد تغييرات مادى در زندگى نسلى از انسانها فکر ميکند، حزبى که ميداند بايد بزرگ و قدرتمند باشد، نميتواند به اين سناريوى بورژوايى گردن بگذارد. کنگره يک حزب سياسى يک پرچم بزرگ است که بايد در پيشاپيش جامعه گرفته بشود. جالب است که بخشهاى زيادى از چپ راديکال ساليان متمادى اين انزوا و اختفاى تحميلى را داده ها و مشخصات و سنتهاى اثباتى جنبش خويش و منبعث از ذات کمونيسم پنداشته اند و حتى تقديس کرده و نشان انقلابيگرى خويش شمرده اند. حزب کمونيست کارگرى مدتهاست اين سنتهاى بدلى را پشت سر گذاشته است. علنيت کنگره يک گام منطقى در جهتى است که ما در اين سالها در جهت ايجاد يک جنبش کمونيستى قوى و اجتماعى پيموده ايم. حزب کمونيست کارگرى در اين چند سال اخير رشد خيره کننده اى در ايران کرده است. اکنون حزب در ايران وسيعا شناخته شده است و دوستداران بسيار زيادى دارد. حزب کمونيست کارگرى از نظر مردم يکى از سه چهار جريان اصلى در صحنه سياست ايران شمرده ميشود. کنگره چنين حزبى ديگر نميتواند پشت درهاى بسته و دور از نگاه مردم و جامعه برگزار شود. اين کنگره يک اتفاق عمومى است. به عموم مربوط است و بايد در دسترس عموم باشد. گمان ميکنم همه نيروهاى اپوزيسيون صحت اين اقدام ما و وسعتى که اينکار به فضاى فعاليت و تنفس اپوزيسيون از هر گرايشى ميدهد را درک کرده اند. اين کنگره همه را يک گام به جلو ميبرد. موازين جديد و پيشرو ترى را تعريف ميکند
4
سوال: در همين رابطه مساله ليست مدعوين به کنگره مطرح ميشود. اين ليست بسيار وسيع است و کمابيش همه احزاب و گروههاى عمده اپوزيسيون و اکثر شخصيتهاى سياسى را از راست و چپ در بر ميگيرد. اين سياست به چه نيازى پاسخ ميدهد؟
5
منصور حکمت: هدف ما همين شفافيت و علنيت است. اين دعوت قرار نيست و نميتواند هيچ فاصله سياسى اى ميان ما و مدعوين را پر کند. نفس تنوع مدعوين اين را از هر توضيحى بى نياز ميکند. ما هيچ فيلترى نگذاشته ايم، هيچ ضابطه اى مبنى بر دورى و نزديکى مدعوين با حزب را ملاک قرار نداده ايم. تنها شرط اين بوده است که اپوزيسيون باشند. ما از سازمانهاى چپ، مجاهدين، طيف اکثريت، مليون و سلطنت طلبان و نهادها و شخصيتهاى مختلف وسيعا دعوت کرده ايم در اين کنگره ميهمان ما باشند. و براستى از شرکت هرکدام و همگى استقبال ميکنيم. کاش همه بخواهند و بتوانند بيايند. اما ابدا فرض نکرده ايم که کنگره ما عملا به چنين محل تجمعى بدل خواهد شد. اين دعوت تاکيد بر اين واقعيت است که اين کنگره در دسترس همه اين جريانات و جنبشهاست. اگر بخواهند ميتوانند نگاهش کنند، قضاوتش کنند. ما را بهتر بشناسند. سياست خود را در قبال ما با آگاهى بيشترى تعيين کنند. اين کنگره و تجمعات احزاب سياسى ديگر بايد بتواند در ايران بطور امن و باز و علنى و با پوشش راديو تلويزيونى و رسانه اى برگزار بشود. استبداد و خفقان اين حق را از ما و مردم سلب کرده است. در يک شرايط آزاد شايد دعوت چنين ليست وسيعى بدون ملاک سياسى مورد نداشته باشد. اما در غياب علنيت و شفافيت سياسى واقعى در دل جامعه ايران، ما به اين احزاب و شخصيت هاى مدعو بعنوان سمبل ها و جانشينانى به نيابت توده وسيع مردم، از همه رنگ و فکر و سياست، نگاه ميکنيم که حق دارند اين کنگره را زير ذره بين بگذارند و از اين طريق درک مطلعانه ترى از حزب ما و جنبش کمونيسم کارگرى بدست بياورند. اين گذاشتن خشت هاى يک فرهنگ سياسى متفاوت است. ما داريم حق ديگران را در بازرسى و نظارت برخود برسميت ميشناسيم و متقابلا حق خود ميدانيم که با يک فرهنگ سياسى باز و شفافيت در جنبشها و احزاب ديگر روبرو باشيم. اين، هم درست است و هم به همين دليل به نفع امر اجتماعى ماست. يک جنبش برابرى طلبانه، آزاديخواهانه، انساندوست و راديکال هرچه بيشتر و از نزديک تر ديده بشود و بتواند ديده بشود بهتر است. هرچه قلمرو سياست در جامعه بازتر و شفاف تر باشد، هرچه فرهنگ سياسى غنى تر باشد، به نفع آزاديخواهى و انساندوستى است. به نفع کمونيسم است.
6
سوال: ناظرين زيادى ثبت نام کرده اند. آيا شرط و شروطى، براى قبول ناظرين وجود داشته است، مثلا عضويت در حزب يا نزديکى به حزب؟
7
منصور حکمت: خير، هيچ شرطى وجود نداشته است. خيلى از ناظرينى که ثبت نام کرده اند نزديکى اى با حزب ندارند. ما هيچ سوالى در مورد زندگى و عقايد و پيشينه و تعلق سازمانى علاقمندان نميکنيم. اسم و کشور خود را به ما ميدهند. هزينه وروديه جلسه و خوابگاه را ميپردازند و ثبت نام ميکنند. از استقبال وسيعى که از کنگره شده است خيلى خوشحاليم. تعداد زيادى از آمريکا و کانادا و استراليا و از کشورهاى مختلف اروپا با هزينه گزاف دارند به کنگره ميايند. عده اى از ايران ابراز تمايل کرده اند که متاسفانه حتى اگر خروج از ايران برايشان مقدور باشد، ورودشان به "قلعه اروپا" به اين سادگى نيست و ما به احتمال قوى از ديدارشان محروم ميمانيم.
8
سوال: آيا هنوز ميتوان بعنوان ناظر ثبت نام کرد؟
9
منصور حکمت: هنوز ميشود. اما وقت زيادى باقى نيست. از نظر رسمى شنبه آينده روز آخر است. مشکل ما امکانات خوابگاهى است. تا بحال حدود ١٣٠ نفر ثبت نام کرده اند. هفته آينده موقعيت را جمعبندى ميکنيم و اگر هنوز جايى باقى مانده باشد اطلاع خواهيم داد. فعلا هنوز علاقمندان را تشويق ميکنيم ثبت نام کنند. منتهى ديگر بايد عجله کنند.
10
سوال: دستور جلسات کنگره چيست؟
11
منصور حکمت: دستور جلسات را نهايتا خود اجلاس اول کنگره تعيين خواهد کرد. ما بعنوان کميته مرکزى حزب دستور پيشنهادى و قطعنامه هاى خود را در اختيار کنگره ميگذاريم. تعدادى قرار و قطعنامه هم تا همينجا از نمايندگان آمده است. کنگره هرکدام را بخواهد در دستور ميگذارد. از قبل از کنگره همه اسناد در اختيار همه نمايندگان قرار ميگيرد و تعداد زيادى از سخنرانان (کسانى که بايد قرار ها و قطعنامه ها را معرفى کنند و همچنين سخنرانان مخالف هر کدام از اسناد) از پيش معلوم خواهد بود. کنگره دو روز بيشتر وقت ندارد. علاوه بر مباحثات حول قطعنامه ها و قرارها، بايد کميته مرکزى جديد حزب را هم انتخاب کند. حداقل دستور پيشنهادى فعلى ما براى کنگره عبارت است از گزارشات، بررسى اوضاع سياسى ايران و روندهاى آتى، موقعيت طبقه کارگر و جنبش کارگرى در متن تحولات سياسى جارى، موقعيت و وظايف ويژه حزب کمونيست کارگرى در اوضاع کنونى، مساله مالى حزب، انتخابات کميته مرکزى. موضوعات متعدد و مهم ديگرى هم هست که اميدواريم کنگره وقت کند مباحثات و مصوباتى در مورد آنها داشته باشد.
12
سوال: فکر ميکنيد کنگره چه نقطه عطفى در فعاليت حزب کمونيست کارگرى ايران خواهد بود يا بايد باشد؟ آيا شاهد تغييرات محسوسى پس از کنگره خواهيم بود؟
13
منصور حکمت: بنظر من اين کنگره بايد حزب را متوجه موقعيت ويژه و استثنائى خود کند. کنگره بايد محل تولد يک حزب سياسى به معنى واقعى کلمه باشد. کنگره بايد اين حزب را متوجه وظايفى بکند که اوضاع سياسى حاد ايران در مقابلش قرار ميدهد. يک فرصت تاريخى براى کمونيسم ايران فراهم شده است. يک ميدان و فرجه بسيار بسيار کوچک براى عمل. اما عملى تاريخساز و زير و رو کننده نه فقط در رابطه با ايران بلکه در رابطه با دنياى معاصر. اين فرصت را بسادگى ميشود از دست داد. اما اگر درست عمل کنيم، اگر جوهر واقعى اين اوضاع را درک کنيم، ميتوانيم حتى روى سرنوشت قرن بيست و يکم تاثير بگذاريم. به قدرت رسيدن کمونيسم کارگرى در تحولات آتى ايران از پيش منتفى نيست. کارى بسيار عظيم ميخواهد و توانايى هايى که چه بسا ما فاقد آنيم. اما تاريخا و از نظر عينى غير ممکن نيست. عروج کمونيسم کارگرى در ايران ابتداى قرن بعنوان يک پاى واقعى جدال بر سر قدرت سياسى و سرنوشت کشورى در اين ابعاد، بى شباهت به عروج بلشويسم اوائل قرن قبل نيست. و ميتواند همانقدر همه چيز را تحت تاثير قرار بدهد. اگر کنگره ما بتواند اين پيام را عميقا حالى همه ما، حزب و جنبش ما، بکند که "بازى شروع شده است" و اين نبردى بر سر سرنوشت و کيفيت زندگى ميليونها انسان همدوره ما و پس از ماست، اگر اين کنگره، مقطع اعلام موجوديت يک حزب سياسى باشد که پيروزى خود را ممکن ميداند و اين شهامت را دارد که اين پيروزى را بخواهد، آنوقت بنظر من فعاليت حزب کمونيست کارگرى پس از کنگره بسرعت دگرگون خواهد شد. در بحثهاى "حزب و قدرت سياسى" و "حزب و جامعه" در اين يکى دوسال تصويرى از آنچه بنظر من بايد باشيم و بشويم داده ام. از نظر من کنگره سوم ميتواند گام بلندى براى تحقق اين تصوير بردارد.

14
انترناسيونال هفتگى شماره ٢٠
٢٥ شهريور ١٣٧٩ - ١٥ سپتامبر ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1980fa.html