صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2050
عنوان مطلب دولت در دوره هاى انقلابى
اوريژينال بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣ BSb02
تاريخ 13640915 - 19851215
فايل پايه فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 2050fa
انجام شده 20021030 - تنظيم و انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى
20030414 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-04-14