صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2060
عنوان مطلب طرح سازماندهى رهبرى حزب- مصوب پلنوم ١٤
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 70   AH070
تاريخ 13800616 - 20010907
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H70.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20041104 تنظيم و انتشار متن کردى (ترجمه رفيق سالار رشيد)
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-11-04