Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-04 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

طرح سازماندهى رهبرى حزب

مصوب پلنوم ١٤ کميته مرکزى (سپتامبر ٢٠٠١)


3
مقدمات: هدف اين طرح ارائه يک شکل مطلوب براى سازماندهى دراز مدت رهبرى حزب کمونيست کارگرى است که با مشخصات ويژه حزب ما خوانايى داشته باشد. تجربه دوره اخير نشان داد که طرح مصوب پلنوم قبل که در آن اختيارات کميته مرکزى ميان دفتر سياسى و ليدر حزب تقسيم ميشد، در عين اينکه ميتواند با فرض وجود ملزومات معينى طرح مناسبى براى يک رهبرى موثر و قوى باشد، در غياب اين ملزومات بر شکنندگى حزب ميافزايد. براى مثال تجمع منظم و زود بزود دفتر سياسى و وجود يک سيستم ادارى درونى قوام گرفته در آن شرط انجام وظيفه اين ارگان بعنوان يک نهاد سياست گذار و حسابرس در راس حزب است. در غياب اين تجمع و دخالتگرى دفتر سياسى، يک وجه اصلى طرح مصوب پلنوم قبل متحقق نميشود. از سوى ديگر، انتخاب يک فرد بعنوان ليدر تا هنگامى روش کارسازى محسوب ميشود که اولا، کانديداهاى کافى و آماده ايفاى اين نقش وجود داشته باشند، و ثانيا، فرد يا افراد کانديد اين پست فى الحال از اتوريته سياسى و معنوى تثبيت شده اى براى متحد نگاه داشتن کميته مرکزى و کل حزب حول رهبرى خود برخوردار باشند. در غير اينصورت تعيين ليدر حزب ميتواند به يکى از مشکل ترين وجوه سازمانيابى رهبرى حزب بدل شود. انتخاب يک ليدر براى يک حزب متعارف و با ثبات در يک جامعه غربى، يک حزب برخوردار از سنتهاى قوى کار حزبى با فراکسيونها و جناحهاى شکل گرفته، روش مناسبى است. اما در يک حزب انقلابى خلاف جريان، يک وظيفه اساسى ليدر ايجاد و حفظ يک وحدت وسيع حزبى است. اينکه در هر دوره و تحت هر شرايطى فرد يا افرادى با اين ظرفيت و اتوريته حضور داشته باشند و آماده قبول اين مسئوليت باشند را نميتوان تضمين کرد.
4
نتيجتا، طرح حاضر بر دو تجديد نظر در شکل سازمانيابى کنونى بنا شده است.
5
١- بجاى فرد ليدر، يک مجمع، هيات و يا جمع رهبرى نشسته پيشنهاد ميشود. هنوز يک فرد در راس اين مجمع قرار دارد، اما اختيارات او در حد دبير اين جمع است و از حق وتوى ويژه اى برخوردار نيست.
6
٢- تقسيم اختيارات کميته مرکزى ميان ليدر و دفتر سياسى منتفى ميشود. همه اختيارات رهبرى حزب در فاصله دو پلنوم به دفتر سياسى منتقل ميشود. رهبرى نشسته (که در اين طرح هيات دائمى دفتر سياسى نام گذاشته شده است)، بخشى از خود دفتر سياسى است که از طرف دفتر سياسى براى رهبرى سياسى و هدايت عملى و سازماندهى حزب انتخاب ميشود.
7
اين طرح از نظر فرمال در خطوط کلى رجعتى است به شکل قديمى سازماندهى رهبرى حزب (دفتر سياسى بعنوان رهبر حزب در فاصله دو پلنوم). اما چند تفاوت عملى و سبک کارى اين طرح با روش قديمى در حزب بايد تاکيد شود:
8
١- وجود يک رهبرى جمعى نشسته و متمرکز در يک جفرافياى واحد که بطور دائمى در راس حزب حضور دارد رکن اصلى اين طرح است. حزب تاکنون از چنين تمرکزى در رهبرى برخوردار نبوده است.
9
٢- اين مجمع فقط رهبرى اجرايى و مديريت حزب را بر عهده ندارد، بلکه رهبرى به معنى وسيع کلمه را برعهده دارد. طراحى کليه سياستها، تاکتيکها، نقشه عملها، کمپين ها و غيره ، تشريح آنها در داخل و خارج حزب، دفاع از آنها، پياده کردن آنها، بسيج نيرو در حزب و طبقه و جامعه براى آنها، اساس فعاليت اين جمع است. نوشتن و سخن گفتن در قلمروهاى مختلف، از مسائل نظرى تا امور سازماندهى، يک جزء اصلى و تفکيک ناپذير کار اين جمع و اعضاى آن است. تبديل اين هيات به يک ارگان اجرايى و مدير صرف، معادل محروم شدن حزب از رهبرى به معنى واقعى کلمه است.
10
٣- اصل اعمال يک نظارت مستقل از طرف کميته مرکزى بر رهبرى نشسته حزب (نظارتى که در طرح پلنوم قبل از طرف دفتر سياسى بر ليدر اعمال ميشد) در اين طرح با انتخاب يک دبير کميته مرکزى که عضو رهبرى نشسته حزب نيست و مستقلا به پلنوم گزارش ميدهد، تامين ميشود.
11
و بالاخره، هر طرح تنها به اندازه خواست و توان مجريان آن موثر و مفيد خواهد بود. يک اصل اساسى هر طرح براى سازماندهى رهبرى حزب، وجود کسانى است که آماده باشند در اشل يک رهبرى سياسى و حزبى به معنى درست و کامل کلمه ظاهر شوند. اينجا نيز، آمادگى کميته مرکزى، دفتر سياسى و بويژه اعضاى هيات دائمى دفتر سياسى براى انجام وظيفه اى که بر عهده ميگيرند، شرط موفقيت اين طرح است.
12
ساختار و ارگانهاى رهبرى حزب:
13
١- کنگره حزب کميته مرکزى را انتخاب ميکند.
14
٢- کميته مرکزى يک ارگان پلنومى است. در فاصله دو پلنوم دفتر سياسى منتخب پلنوم رهبرى حزب را بر عهده دارد.
15
٣- دفتر سياسى براى تامين رهبرى دائمى و نشسته حزب، از ميان خود "هيات دائمى دفتر سياسى" و "رئيس دفتر سياسى" را انتخاب ميکند.
16
٤- هيات دائمى دفتر سياسى رهبرى نشسته سياسى و تشکيلاتى حزب است. رئيس دفتر سياسى در راس هيات دائمى قرار دارد و جلسات هيات دائمى برياست رئيس دفتر سياسى برگزار ميشود. تصميمات هيات با اکثريت نسبى آراء گرفته ميشود.
17
٥- رئيس دفتر سياسى در هيات دائمى اختياراتى مشابه دبير يک جمع دارد. در تصميمات مانند ساير اعضاى هيات دائمى يک راى دارد.
18
٦- هيات دائمى دفتر سياسى يک مجمع داير و متمرکز در يک کشور واحد است.
19
٧- طرح و سازماندهى مديريت اجرايى حزب (ايجاد هيات دبيران، کميته اجرايى، دفتر مرکزى و غيره) جزو اختيارات هيات دائمى است.
20
٨- پلنوم کميته مرکزى همچنين يک نفر را بعنوان دبير کميته مرکزى انتخاب ميکند. دبير کميته مرکزى نبايد عضو دفتر سياسى باشد. دبير کميته مرکزى يک مرجع اجرايى و يا سياستگذار و رهبرى کننده نيست. نقش اصلى دبير کميته مرکزى اعمال نظارت مستقل از طرف کميته مرکزى بر فعاليت دفتر سياسى و رهبرى حزب و ارائه يک گزارش جداگانه به پلنوم است. فراخواندن و سازماندهى پلنومهاى کميته مرکزى با دبير کميته مرکزى است.
21
٩- پلنوم کميته مرکزى حداکثر شش ماه يکبار و نشست دفتر سياسى دوماه يکبار برگزار ميشود.
22
١٠- ضوابط اجرايى و جزئيات دقيق تر اين طرح توسط دفتر سياسى تدوين و تصويب ميشود.


منصور حکمت


انترناسيونال هفتگى شماره ٧٠
١٦ شهريور ١٣٨٠ - ٧ سپتامبر ٢٠٠١

m-hekmat.com #2260fa.html