صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2070
عنوان مطلب ميزگرد: عروج و افول اسلام سياسى
اوريژينال پرسش شماره ٣ زمستان ١٣٧٩
انترناسيونال هفتگى شماره 69   AH069
تاريخ 13791100 - 20010200
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H69.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق Özgür Yalçýn)
20021230 تنظيم و انتشار متن عربى (ترجمه رفيق فارس محمود)
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
20031214 - انتشار متن (خلاصه شده) فرانسوى از سايت اينترنتى همبستگى با عراق - ترجمه Nico
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-12-14