صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2080
عنوان مطلب ما ميمانيم و شما رفتنى هستيد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 12   AH012
تاريخ 13790431 - 20000721
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H12.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030926 - تنظيم و انتشار html کردى از روى فايل ارسالى رفيق فتاح مامند
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-09-26