Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

جنايت اتحاديه ميهنى عليه مردم کردستان محکوم است!


ما مى مانيم و شما رفتنى هستيد


2
قتل بيشرمانه ٦ کمونيست انقلابى کردستان بدست جلال طالبانى و اتحاديه ميهنى، قتل شش انسان پاک و شريف که زندگى خود را وقف مبارزه براى رهايى محرومان و آزادى و برابرى انسانها و سعادت جامعه کردستان کرده بودند، ديگر تکليف مردم کردستان را با اين مرتجعين بطور قطع روشن ميکند. فاصله زيادى است ميان تهديد کردنها و گرفتن ها و آب و برق قطع کردنها و لومپن بازى هاى دست راستى تاکنونى اين جماعت، با حمله مسلحانه به دفتر يک حزب سياسى بقصد قتل و کشتار و آر پى جى زدن به ماشين سازمان زنان و بخون کشيدن سرنشينان آن و سفارش آدمکشى گرفتن از تهران. اين لکه ننگ پاک شدنى نيست.
3
رفقاى ما را چرا کشتند؟ برگرديد و به "ادعا نامه" چندماه قبل "دادستانى" حکومت عشيرتى-لومپنى طالبانى عليه حزب کمونيست کارگرى عراق نگاه کنيد. سياه روى سفيد نوشته اند که جرم ما اينست که برابرى زن و مرد را تبليغ ميکنيم، که از زنان در برابر تروريسم اسلامى و عشيرتى دفاع ميکنيم، که مردم را به حمايت از حزب فرا ميخوانيم، که در مقابل جريانات مرتجع اسلامى ايستاده ايم و با اسلاميزه شدن جامعه کردستان و حاکم شدن بختک سياه مذهب بر زندگى ميلونها مردم مبارزه ميکنيم، که خواهان اعلام استقلال کردستان عراق و پايان بيحقوقى و بى هويتى و بى آيندگى اى هستيم که امثال طالبانى قريب دهسال است بنا به خواست وزارت خارجه آمريکا و دول مرتجع منطقه به مردم کردستان عراق تحميل کرده اند. جرم ما اينست که آقاى طالبانى و طايفه اش پول و تفنگ و ماموريتى از اطراف گرفته اند، جرم ما اينست که مردم کردستان را شايسته چيزى بهتر از اين ميدانيم، جرم ما اينست که مزاحم لفت و ليس و حکومت کردن يک عده رئيس قبيله و گانگستر در کردستانيم و ميخواهيم مردم حکومت کنند و سرنوشت خود را بدست بگيرند.
4
طالبانى و اتحاديه ميهنى اولين مرتجعينى نيستند که عليه کمونيستها دست به اسلحه ميبرند. اولين کودن هايى نيستند که فکر ميکنند با زور اسلحه ميتوان به کمونيسم فائق آمد. حزب کمونيست کارگرى عراق از اين معرکه مصمم تر بيرون خواهد آمد. رابطه ما با مردم کردستان بيش از پيش تحکيم خواهد شد. اينها براى بار صدم روى اسب بازنده شرط بندى کرده اند. کمى آنطرف تر از نوک دماغ جناب طالبانى و همراهانش، مردم کردستان ايران دارند جمهورى اسلامى را که طالبانى به پابوسش رفته بزير ميکشند و پرچم کمونيسم و آزاديخواهى و حزب کمونيست کارگرى را بلند ميکنند. ميخواهم بدانم وقتى بزودى جمهورى اسلامى رفت و مردم آمدند، وقتى انقلاب در کردستان ايران، کردستان عراق را بار ديگر صحنه پرشورترين جنبش آزاديخواهانه مردم کرد، وقتى متحدين و مشتريان طالبانى در تهران تار و مار شدند، وقتى پرچم هاى سرخ تمام کردستان را گرفت، آقاى طالبانى و کسانى که به امر ايشان ماشه ها را عليه کمونيسم و فرزندان پاک اين مردم چکاندند کجا پنهان ميشوند و به چه کسى پناه ميبرند.
5
کمونيسم کارگرى يک جنبش وسيع است. صرفا ساختمانى در سليمانيه نيست. نوبت ما و مردم است. دوران حکومت طوايف و دارودسته هاى مسلح وابسته به دولتهاى متفرقه در کردستان به سر رسيده است.
6
آمرين و عاملين قتل رفقاى ما بايد فورا معرفى و در پيشگاه مردم و توسط دادگاههاى مردمى محاکمه شوند. اتحاديه ميهنى بايد از سياست ارتجاعى تهديد و ايجاد محدوديت براى حزب کمونيست کارگرى عراق دست بردارد.
7

مردم کردستان،
8
عليه اين جنايات و عاملان آن به ميدان بيائيد. اين مرتجعين را سرجايشان بنشانيد. پشيمانشان کنيد. به حزب کمونيست کارگرى بپيونديد.
9
درود به ياد پاک کمونيستهايى که در دفاع از محرومين و براى آزادى و سوسياليسم در خيابانهاى سليمانيه به خون کشيده شدند!
10
ننگ و نفرت به آمرين و عاملين اين جنايت کثيف!
11
زنده باد حزب کمونيست کارگرى عراق!


12
منصور حکمت
عضو حزب کمونيست کارگرى عراق
١٦ ژوئيه ٢٠٠٠
15
انترناسيونال هفتگى شماره ١٢
٣١ تير ١٣٧٩ - ٢١ ژوئيه ٢٠٠٠


m-hekmat.com #2080fa.html