صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2090
عنوان مطلب مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است (مصاحبه با خاوران)
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 26   AH026
تاريخ 13790813 - 20001103
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H26.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود - ترجمه رفيق يوسف محمد
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
فايل word آلمانی دريافت شده از رفيق بيژن شهابى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021223 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20040228 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20040713 - تنظيم و انتشار متن آلمانى ترجمه رفيق بيژن شهابى
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2004-07-13