صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2110
عنوان مطلب مواجهه از نزديک - يک گزارش پزشکى
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 55   AH055
تاريخ 13800304 - 20010525
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H55.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود ترجمه رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030926 - تنظيم و انتشار html کردى از روى فايل ارسالى رفيق فتاح مامند
20040326 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-26