صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2130
عنوان مطلب ١٨ خرداد روز اعتراض است
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 56   AH056
تاريخ 13800310 - 20010601
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H56.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- نام مترجم مشخص و قيد شود.


Last updated: 2004-03-23