صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2150
عنوان مطلب يادداشت هاى سياسى - در حاشيه هفته
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 28   AH028
تاريخ 13790827 - 20001117
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H28.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02