صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2160
عنوان مطلب فقط دو گام به پس - درباره رويدادهاى کردستان عراق و نظرات رفيق مهتدى
اوريژينال بحران خليج و رويدادهاى کردستان - اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران چاپ دوم، مجموعه يکجلدى - دسامبر ١٩٩٣
(صفحات ٢٣٣ تا ٣٠٣)
تاريخ 13700815 - 19911115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق على فرهنگ
انجام شده 20030301 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-03-01