صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2180
عنوان مطلب مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - K63
بخشى از اين مقاله در انترناسيونال شماره ١ تجديد چاپ شده است.
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7masaf-FV.vnf 2180fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود
- ترجمه ها از روى متن انترناسيونال انجام شده و کامل نيستند.


Last updated: 2003-09-02