صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2190
عنوان مطلب آلبرايت، کوسووا و يک ايده گذرا
اوريژينال ايسکرا شماره ٣ Iskra003
تاريخ 13770114 - 19980403
فايل پايه فايل pdf منتشر شده روى سايت حزب
انجام شده 20021122 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 20021122