صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2190
عنوان مطلب دو ابرقدرت
اوريژينال ايسکرا شماره ٣ Iskra003
تاريخ 13770114 - 19980403
فايل پايه فايل pdf منتشر شده روى سايت حزب
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021122 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021023 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-12-31