صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2230
عنوان مطلب درباره بحران خاورميانه - مصاحبه با کمونيست ٥٩
اوريژينال K59 کمونيست ٥٩
تاريخ 13690715 - 19901015
فايل پايه متن عربى منتشر شده در سايت حزب کمونيست کارگرى عراق
فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق على فرهنگ m-h-bohran.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021230 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
20030221 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030321- تنظيم و انتشار متن انگليسى ترجمه رفيق بهرام سروش
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-03-20