صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2240
عنوان مطلب قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى
در مورد موقعيت و وظايف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانه
اوريژينال بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق - صفحات ٩ تا ١٥
تاريخ 13691020 - 19910110
فايل پايه 2240fa.vnf
انجام شده 20031120 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-20