Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى
در مورد موقعيت و وظايف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانهاصول کلى:

١- احتمال وقوع جنگ در خاورميانه بسيار زياد است. هر چند قربانيان فورى و مستقيم اين جنگ را مردم محروم و زحمتکش عراق و ساير کشورهاى خاورميانه تشکيل ميدهند، عواقب و نتايج آن کل جهان را تحت تأثير قرار خواهد داد. جنگ بويژه نقطه عطفى تعيين کننده در حيات همه نيروهاى سياسى، دولت‌ها و احزاب در منطقه خواهد بود و کليه معادلات موجود را دستخوش تغييرات اساسى ميکند.
4
٢- تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران امروز در کانون اين جنگ قرار گرفته است. وقوع جنگ حزب ما در کردستان را با مخاطرات جديد و تندپيچ‌هاى سياسى و عملى متعددى روبرو خواهد ساخت. دوره آتى بى هيچ ترديد خطيرترين و تعيين‌کننده‌ترين دوره‌اى است که صف مبارزه کمونيستى در کردستان با آن روبرو شده است. تشکيلات ما به يک آزمون تاريخى در حيات خود نزديک ميشود. اين شرايط حزب کمونيست و همه فعالين آن را در برابر وظايف جديد و سرنوشت‌سازى قرار ميدهد.
5
٣- ما افق عمومى خود براى سازماندهى يک کمونيسم کارگرى قدرتمند در کردستان و خطوط اصلى حرکت کومه‌له در عرصه‌هاى اصلى فعاليت سياست و نظامى را قبلا اعلام کرده‌ايم. ما به اين دورنما پايبنديم. اما در شرايط مشخص امروز وفادارى واقعى به اين دورنما به معناى درک اهميت يک وظيفه اساسى است: تضمين گذار سرافرازانه حزب کمونيست، کومه‌له و کمونيسم از اين دوره حساس و تعيين کننده. ما مطمئنيم چنانچه شرايط جديد بدرستى توسط کادرها و فعالين حزب درک شود، چنانچه ملزومات حرکت ما در اين دوره و اهميت وظايف امروزمان تشخيص داده شود، عليرغم هر لطمه و دشوارى و مشقتى که در اين دوره متحمل شويم، کومه‌له و کمونيسم متشکل در کردستان حتى قدرتمندتر و معتبرتر از هر زمان از اين دوره بيرون خواهد آمد.
6
از اينرو ما در عين اينکه معتقديم بايد از تمام امکانات و فرصتهاى موجود براى فعاليت سياسى، سازمانگرانه، تبليغى و نظامى بر مبناى خطوط اعلام شده استفاده کرد، وظيفه محورى و اولويت دوره‌اى اصلى را گذار موفقيت‌آميز از دوره پرتلاطم آتى ميدانيم.
7
٤- ما امضاء کنندگان زير تعهد خود را به تلاش بيدريغ براى گذار پيروزمندانه کومه‌له از اين دوره خطير اعلام ميکنيم. ايجاد همبستگى و وحدت اراده لازم در صفوف ما در کردستان بدون آنکه افراد در سطوح مختلف شرايط را درک کنند و رأسا پا جلو بگذارند ممکن نيست. با اين قطعنامه ما به عنوان صفى از فعالين حزب کمونيست ايران در کردستان و اعضاى فراکسيون کمونيسم کارگرى اين گام را به جلو برميداريم و آمادگى خود را اعلام ميکنيم.
8

ضرورت انسجام درونى تشکيلات

٥- متاسفانه تشکيلات ما در شرايطى با وضعيت بحرانى موجود در منطقه روبرو ميشود که خود از نظر انسجام درونى در وضعيت مطلوبى نيست. واقعيت اين است که حتى اگر تشکيلات از انسجام متعارفى برخوردار بود نيز شرايط امروز حرکت براى تحقق سطح عالى‌ترى از همبستگى تشکيلاتى و آمادگى فکرى و عملى براى مقابله با اين اوضاع را ايجاب ميکرد. موقعيت امروز ما حاصل تاريخچه معينى است و گذشته خود را دارد. اما حرکت آينده ما فقط يک چيز ميتواند باشد: غلبه هر چه سريعتر بر هر نوع آشفتگى درونى و تبديل تشکيلات به يک پيکره واحد، همبسته و آماده براى دفاع همه‌جانبه از موجوديت و اعتبار و دستاوردهاى خويش.
10
٦- شرط فائق آمدن سريع به نابسامانى‌هاى موجود و گرفتن چهره يک تشکيلات آماده براى مقابله با مخاطرات و تندپيچ‌هاى آتى، بسيج فورى تشکيلات حول رهبرى و شالوده سازمانى موجود و ايجاد يک سازمان منضبط است که بتواند بدون اصطکاک درونى طرح‌ها و اولويت‌هاى جمعى را به سرعت به مورد اجرا دربياورد. سازمانى که اصلى درونى آن اعتماد سياسى متقابل رهبرى و بدنه تشکيلات در سطوح مختلف و تابع شدن تشخيص و نظر افراد به تشخيص و تصميم ارگانهاى رهبرى سياسى و نظامى است. از اينرو ما اعلام ميکنيم: ١- رهبرى و سلسله مراتب سازمانى موجود کومه‌له، مستقل از ارزيابى فردى هر يک از ما در مورد نقاط قدرت و ضعف آن، مورد حمايت سياسى فعال ماست. اين حزب ما و رهبرى ماست، و نيروى ما تماما و بدون قيد و شرط در خدمت پيشبرد سياستها و دستورات رهبرى سازمانى و فرماندهان و مسئولين در سطوح مختلف قرار دارد. براى ما اصل بر صلاحيت، حسن نيت، دلسوزى و فداکارى رهبرى و مسئولين ارگانهاى حزبى است. ما رهبرى موجود را از نظر برنامه عمل و افق سياسى در کردستان همفکر خود ميدانيم و براى تحقق اين افق مشترک در عرصه پراتيکى اعلام آمادگى ميکنيم.
12
٢- در وجود خطوط مختلف و نظرات و تشخيص هاى متفاوت در حزب کمونيست، مانند هر حزب سياسى زنده ديگر، ترديد نيست. تنها راه حرکت رو به جلوى کومه‌له و کمونيسم در کردستان بيان هر چه جامع‌تر و مشخص‌تر نظرات متقابل در تشکيلات در يک فضاى سالم و آزاد سياسى است. با اينحال به دليل وجود شرايط فوق‌العاده و به دليل ضرورت به خط شدن هر چه سريعتر براى دفاع از بنيادها و دستاوردهاى پايه‌اى تشکيلات در اوضاع خطير کنونى، ما داوطلبانه ابراز هر نظر انتقادى در مورد امور تشکيلاتى را مادام که تهديدات بيرونى مرتفع نشده‌اند و وضعيت فوق‌العاده همچنان وجود دارد، کنار ميگذاريم. نظرات خود را بصورت پيشنهادات اثباتى براى حل معضلات مشخص و توضيح دلسوزانه نواقص احتمالى سياستها و عملکردهاى موجود در اختيار رهبرى و ارگانها ذيربط قرار ميدهيم. اعضاى فراکسيون کمونيسم کارگرى در همه سطوح مروج و مدافع اعتماد و همبستگى درونى، انضباط سازمانى و پيشبرد فداکارانه وظايف سازمانى خواهند بود.
13
٣- ما از آن رفقاى تشکيلاتى که با فراکسيون کمونيسم کارگرى و يا با رهبرى موجود کومه‌له اختلاف دارند، ميخواهيم که مستقل از ارزيابى‌ها، نظرات و جبهه‌بندى‌هاى خود، روح شرايط حاضر را درک کنند و براى پاسدارى از دستاوردهاى مشترکمان و براى گذار پيروزمندانه کومه‌له از اين دوره تعيين کننده جاى خود را در کنار ما پيدا کنند. در عين حال اعلام ميکنيم که عدم تشخيص اين وضعيت و تضعيف شالوده تشکيلاتى‌اى که نه تنها نقطه اتکاء و اميد هر انسان مبارز در کومه‌له براى گذار از اين دوره است را محکوم ميکنيم و ميکوشيم در هر سطح مانع از آن شويم که برخوردهاى نسنجيده احتمالى رفقايى همبستگى درونى براى مقابله متحدانه با مسائل اين دوره را تضعيف کند.
٧- در صورت منتفى شدن جنگ و يا در هر حال در صورت شکل‌گيرى نوعى ثبات جديد در منطقه که در آن تشکيلات در يک موقعيت روتين فعاليت قرار گيرد و وضعيت فوق العاده موجود سپرى شود، ما طى قطعنامه ديگرى نظراتمان را در مورد مواجهه آزادانه‌تر نظرات و خطوط در تشکيلات را اعلام ميکنيم. اما از هم اکنون تاکيد ميکنيم که ما در هر حال با هر نوع عملکرد درون تشکيلاتى توسط هر کس که نافى اصل حزبيت و انضباط و تابعيت از موازين مصوب تشکيلاتى باشد مخالفيم. صفبندى و تعيين تکليف نهايى خطوط به شيوه سياسى تنها در متن مناسبات سالم و محکم حزبى ممکن است.
15

آمادگى در برابر مخاطرات و فشارهاى ناشى از جنگ

٨- با توجه به وضعيت فوق العاده موجود لازم است تشکيلات هر چه سريعتر به موقعيت آماده‌باش کامل نظامى و دفاعى درآيد. مقررات لازم به فوريت بايد تعريف شود و به اجرا درآيد. امکانات فنى (تسليحات، پناهگاهها، امکانات مخابراتى، تدارکاتى و غيره) براى مقابله با خطرات احتمالى فورا بسيج شود. وظايف نظامى و دفاعى و حفاظتى هر ارگان و هر رفيق بايد به روشنى تعريف شود. علاوه بر آرايش تشکيلاتى موجود، بايد همه رفقا در يک آرايش نظامى و حفاظتى ويژه براى پيشبرد امور (اعم از نظامى، تدارکاتى، پزشکى، خدماتى و غيره) در شرايط بحرانى قرار بگيرند و اين آرايش ويژه به مجرد محتوم شدن وقوع جنگ و يا غير عادى شدن اوضاع به آرايش اصلى در تشکيلات تبديل شود. ما تبعيت اکيد افراد از مقررات و نقشه‌عملها و نيز دستورات فرماندهان و ارگانهاى مسئول را در اين دوره حياتى ميدانيم و به سهم خود به عنوان يک نيروى منضبط و مدافع انضباط حزبى عمل ميکنيم.
17
٩- ضرورى است رهبرى بدقت حالات مختلف تغيير اوضاع را بررسى کند و براى هر يک از اين حالات و معضلات عملى ناشى از آنها نقشه از پيشى و تعريف شده‌اى داشته باشد. رفقاى تشکيلات بايد بدقت در مورد وظايف عملى و شيوه کار خود در هر يک از اين حالات توجيه شوند و آمادگى لازم را بدست بياورند.
18
١٠- آمادگى نظامى و تشکيلاتى و فنى براى مقابله با مخاطرات مستقيم ناشى از جنگ به تنهايى هنوز کافى نيست. يک منشاء عمده خطر اقدامات خرابکارانه و تروريستى احتمالى عليه تشکيلات در متن آشفتگى اوضاع است. از اينرو تاکيد ميکنيم که حفظ رهبرى و کادرهاى کومه‌له و تمام رفقاى تشکيلاتى که ميتوانند هدف عمليات تروريستى قرار بگيرند يک وظيفه اساسى ماست. ما خواهان اجراى دقيق‌ترين و قاطع‌ترين موازين امنيتى و ضد خرابکارى هستيم و خود براى انجام هر وظيفه‌اى در جهت حفظ امنيت و سلامت رهبرى و کادرهاى تشکيلاتى اعلام آمادگى ميکنيم.
19
١١- هر عضو فعال تشکيلاتى کومه‌له بايد حفاظت از اموال و تجهيزات و تاسيسات کومه‌له را وظيفه تخطى‌ناپذير خود بداند. به هر نوع تخطى از مقررات امنيتى و حفاظتى تشکيلات بايد بعنوان يک خطاى جدى برخورد شود و مسئولين در سطوح مختلف اهميت اين مساله را بدقت براى رفقاى تحت مسئوليت خود تشريح نمايند.
20
١٢- هر رفيق تشکيلاتى، مستقل از اختلاف نظرات و مرزبنديهاى احتمالى خود با سياستها و ارگانهاى موجود موظف به شرکت در وظايف دفاعى و حفاظتى و شرکت در گروهبنديهاى کارى و تخصصى و خدماتى است که تشکيلات تعيين ميکند. اصل حفظ موجوديت تشکيلات و افراد و ارگانهاى آن بر هر اختلاف نظر احتمالى مقدم است.
21
١٣- عواقب عملى و دامنه لطمات و مشکلات ناشى از آن براى تشکيلات ما بدرستى قابل پيش بينى نيست. ما اعلام ميکنيم که جبران لطمات و خسارات احتمالى، تجديد و تحکيم ارتباطات و موازين تشکيلاتى در صورت وقوع هر نوع گسستگى و قطع ارتباط عملى، و بطور کلى بازسازى هر جنبه فعاليت تشکيلاتى در کردستان که در نتيجه جنگ لطمه خورده باشد و اعاده وضعيت متعارف تشکيلاتى را وظيفه اساسى خود در چنان شرايطى ميدانيم و براى هر تلاشى در اين جهت آماده‌ايم.
22

اجتناب از لطمات و مشقات انسانى

١٤- يک ملاک اصلى و يک ضامن موفقيت کومه‌له در اين دوره اجتناب از لطمات و مشقات انسانى ناشى از جنگ و وضعيت بحرانى در منطقه است. از اينرو اعلام ميکنيم: ١- تضمين امنيت و سلامت کودکان و نوجوانان و آرامش خاطر و آسايش مادى آنها يک وظيفه تعيين کننده ماست. اين ملاک انسانيت ما و جنبش ماست. به علاوه هر لطمه‌اى در اين زمينه، علاوه بر جنبه عاطفى غير قابل انکارش براى همه ما، چهره اجتماعى ما به عنوان يک سازمان مسلط بر اوضاع خود را تضعيف ميکند. به همين ترتيب بايد بر طبق طرحهاى روشن و به قيمت صرف انرژى و فداکارى از جانب همه ما آن رفقا و دوستان تشکيلات که به دليل موقعيت جسمى و سنى و خانوادگى خود امکان تحرک و مانوور کافى در اين شرايط را ندارند از امنيت کافى برخوردار شوند. جلوگيرى از لطمات انسانى در شرايط بحرانى وظيفه تک تک رفقاى تشکيلاتى است. در صورت وقوع جنگ و اوضاع فوق العاده، حفظ امنيت کودکان و رفقاى ضربه‌پذير وظيفه حياتى تشکيلات است و ابدا نبايد به عنوان يک امر جانبى و فوق‌برنامه به آن نگريسته شود. از هم اکنون گروهبنديهاى لازم براى اين کار بايد صورت بگيرد و نيروى کافى به اين امر اختصاص داده شود.
25
٢- وظايف انسانى کومه‌له در بعد انسانى به وابستگان تشکيلاتى خود منحصر نيست. تشکيلات ما بايد در صورت لزوم براى ايفاى نقش موثر در کاهش مشقات توده‌هاى مردمى که سالها ما را در ميان خود جاى داده‌اند آماده باشد. اين يک وظيفه انسانى است که به علاوه بر اعتبار کومه‌له در ميان توده مردم زحمتکش خواهد افزود.

در مورد اعزام

١٥- ما از پروژه اعزام کومه‌له حمايت ميکنيم. مستقل از مساله جنگ در منطقه، اين پروژه بايد با تمام قوا جلو برده شود. پيشروى اين پروژه شراط لازم سازمانيابى اصولى در عرصه نظامى و کار تشکيلاتى در کردستان و حل معضلات اجتماعى، اقتصادى و انسانى افراد زيادى است. پروژه اعزام مکمل سياست عمومى ما در جهت افزايش کارآيى رزمى و سازمانگرانه کومه‌له در کردستان است.
28
١٦- ما انتقال به محيط اجتماعى مناسب‌تر را نه فقط حق مسلم کودکان، خانواده‌ها و رفقاى مجروح و مصدوم، بلکه حق هر رفيق تشکيلاتى ميدانيم که سالها از عمر خود را در سخت‌ترين شرايط در مبارزه در صفوف کومه‌له صرف کرده است و اکنون به محيط مناسب‌تر براى زندگى و ادامه فعاليت ثمربخش سياسى نياز دارد.
29
١٧- در عين حال ما جدّاً با تبديل مساله اعزام به يک مشغله دائمى تشکيلات مخالفيم. پروژه اعزام بايد مانند ساير امور به عنوان نقشه فعاليت بخشى از تشکيلات به طور روتين دنبال و پيگيرى شود. به عنوان يک تشکيلات هدف ما ايجاد يک کومه‌له سازمان يافته‌تر و کارآمدتر در منطقه است. ما امضاء کنندگان زير، ضمن پذيرش اينکه برخى از ما به عنوان افراد ممکن است لازم به اعزام باشند، حضور در منطقه و شرکت در حل معضلات و مسائل دوره آتى و شکل دادن به سازمانى که در اسناد و مباحثات خود ترسيم کرده‌ايم را يک اصل خود ميدانيم، به اين منظور اعلام آمادگى ميکنيم و تشخيص نوع و محل فعاليت خود را تماما به تشکيلات ميسپاريم.
30
١٨- ما ضمن اينکه حق هر رفيق مايل به اعزام را براى فعال کردن امکانات شخصى به رسميت ميشناسيم، معتقديم شيوه اصولى برخورد يک عضو حزب کمونيست قرار دادن امکانات شخصى در اختيار تشکيلات و تسهيل امر اعزام بر طبقه اولويت‌هاى حزبى است که در آن مجموعه فاکتورهاى انسانى، پزشکى، تشکيلاتى و غيره در نظر گرفته شده است.
31
١٩- تاکيد ميکنيم که با توجه به شرايط منطقه نفس پروژه اعزام براى دور کردن همه و يا بخش اعظم افراد لطمه پذير در فرصت باقيمانده کافى نيست و تشکيلات بايد با هوشيارى و ابتکار و با استفاده از حداکثر امکانات و ظرفيت‌هاى موجود براى حفظ امنيت و سلامت اين افراد در محل تلاش کند.
32
١٠ ژانويه ١٩٩١


بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق - اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران - دسامبر ١٩٩٣

m-hekmat.com #2240fa.html