صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2270
عنوان مطلب طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه
اوريژينال KarEm10 - کارگر امروز شماره ١٠
تاريخ 13691115 - 19910215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق على فرهنگ
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030221 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030926 - تنظيم و انتشار html کردى از روى فايل ارسالى رفيق فتاح مامند
20040323 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-23