صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2290
عنوان مطلب پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١
اوريژينال K61 - کمونيست شماره ٦١ - ارديبهشت ١٣٧
تاريخ 13700215 - 19910515
فايل پايه فايل واژه نگار تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد
انجام شده 20030821 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-08-21