صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2300
عنوان مطلب ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق - نقدى به سه نوشته از رفيق مهتدى
اوريژينال جزوه داخلى دفتر سياسى ٢٣ر٥ر٩١
بحران خليج و رويدادهاى کردستان - دسامبر ١٩٩٣
تاريخ 19910522 - 13700205
فايل پايه 2300fa.vnf
فايل word ترکى ارسالى رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20031024 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-24