Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام دفتر سياسى حکا به کميته رهبرى کومه‌له
رفقا ابراهيم عليزاده و رحمان حسين‌زاده


پيام شماره ٢
1

از: دفتر سياسى
به: رفقا ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده
تاريخ: ٢٨ر٦ر١٩٩١
4
در مورد رابطه رويدادهاى اخير کردستان عراق و موقعيت جديد احزاب و گروههاى ناسيوناليست در کردستان عراق توجهتان را به نکات زير جلب ميکنيم:
5
١- در اين مورد اسناد زير تاکنون توسط د.س و رفقاى ديگر نوشته شده که مطالعه آنها از اهميت زيادى برخوردار است و بايد در اسرع وقت به شيوه مناسب بدست شما برسانيم. اينها عبارتند از: ١- قطعنامه داخلى دفتر سياسى
٢- نوشته نشريه کمونيست ٦١ در مورد کردستان عراق و موضع رسمى ما
٣- دو نوشته داخلى از عبدالله مهتدى
٤- مقاله عبدالله مهتدى در نشريه کارگر امروز ١٣
٥- مقاله ايرج آذرين در کارگر امروز ١٤
٦- نوشته داخلى منصور حکمت در نقد مقالات عبدالله مهتدى
12
٢- بطور خلاصه از نظر دفتر سياسى رويدادهاى اخير کردستان عراق و موقعيت احزاب کردستان را، همانند رويدادها و جنگ خليج، بايد در پرتو تحولات اخير جهان، نقش آمريکا و غيره مورد ارزيابى قرار داد. تبيين اين مسائل از زاويه محلى و در چهارچوب مسائل و مبارزه سنتى کردها عليه دولت مرکزى از نظر ما نادرست و گمراه کننده است.
13
٣- از نظر د.س موقعيت کنونى احزاب ناسيوناليست کردستان عراق با گذشته تفاوتهاى اساسى نموده که در مضمون و شکل ارتباط ما با آنها تغييرات جديى را ميطلبد. هرگونه تداعى کومه‌له با اين جريانات و کنار هم وانمود شدنشان از نظر سياسى بشدت زيانبار و غير اصولى است. کومه‌له بايد ضمن حفظ مناسبات ديپلوماتيک با اين جريانات، تمايز طبقاتى و سياسى خود با اينها را حفظ کند.
14
٤- در مورد اين مساله و حول نوشته‌هاى فوق، هم اکنون اختلافات و شکافهاى جديدى ميان د.س و بخش مهمى از کادرهاى حزب و رفقائى که در اختلافات دوره گذشته در کنار ما قرار داشتند در حال شکل گرفتن است. ورود به اين بحث و به سرانجام رسيدن آن از نظر آينده حزب کمونيست و از جمله در رفع سستى‌هاى موجودى که در پيام رفيق ابراهيم به آن اشاره شده حياتى است. اين مباحث در دستور پلنوم قرار خواهد گرفت و انتظار ميرود شما هم آمادگى شرکت فعال در اين بحث را داشته باشيد.
15
٥- از رفقاى ک.ر خواهيم خواست که مقالات رفقا ايرج آذرين و عبدالله مهتدى در نشريه کارگر امروز و نوشته کمونيست را براى شما مخابره کنند. اين مقالات چهارچوب عمومى تبيين‌هاى مختلف از اين مساله را به شما نشان خواهد داد.
16

٭ ٭ ٭


17
از کتاب "بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق"
اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران
چاپ دوم: مجموعه يک جلدى دسامبر ١٩٩٣

m-hekmat.com #2310fa.html