Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام به ابراهيم عليزاده


پيام شماره ٣

1
از: منصور حکمت
به: ابراهيم عليزاده
تاريخ: ٢٨ر٦ر١٩٩١

4
با توجه به گذشتن اوج بحران خاورميانه و احتمالا پيدا شدن ثبات نسبى در محيط کار کومه‌له، خواهش تلفنى قبلى من از شما مبنى بر اينکه در اين دوره براى يکپارچه ظاهر شدن رهبرى کومه‌له در بيان اختلافات احتمالى خود در سطح تشکيلات ملاحظه‌کار باشيد، ديگر موضوعيت ندارد. امروز، برعکس، فکر ميکنم بيان ملاحظات و نظرات انتقادى و اثباتى شما به پيشرفت کار حزب و رفع مشکلات آن کمک جدى ميکند و ما مشتاق شنيدن بحثهائى که قبل از رفتن قولش را به ما داديد هستيم.
5

٭ ٭ ٭


6
از کتاب "بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق"
اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران
چاپ دوم: مجموعه يک جلدى دسامبر ١٩٩٣

m-hekmat.com #2320fa.html