Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام از دفتر سياسى حکا به رحمان حسين زاده و ابراهيم عليزاده


0
پيام شماره ٤
1
از: دفتر سياسى
به: رحمان حسين زاده و ابراهيم عليزاده
تاريخ: ٢٨ر٦ر١٩٩١

4
١- اينکه در طول چند سال گذشته و بويژه بدنبال بحران و جنگ خليج فارس جهان معاصر وارد مرحله جديدى شده است نيازى به توضيح ندارد. علاوه بر اين منطقه خاورميانه و بويژه محيط فعاليت مستقيم حزب کمونيست ايران و کومه‌له شاهد شکل‌گيرى روندهاى تاريخى بسيار با اهميتى است. پيام‌هاى اخير خود شما خالى از تحولات تعيين کننده مهمى است که هم اکنون در چهارچوب اين روندهاى عمومى‌تر در رابطه مستقيم با خود ما بعنوان حرکت کمونيستى در جريان است. اين تحولات، بويژه با توجه به موقعيت درونى و سير تکوين حزب کمونيست ايران، توجه و دخالت جدى کليه رفقائى را که در موضع رهبرى و تاثيرگذار بر حيات حزب کمونيست هستند ميطلبد. سوالاتى که امروز بايد توسط همه ما حلاجى و بازبينى شوند زياد و متنوعند و مستقيما به آينده ما بعنوان يک حزب کمونيست مربوط ميشوند. از جمله ميتوان به نکات زير اشاره کرد: الف- موقعيت عمومى کمونيسم و مارکسيسم در جهان معاصر و آينده و ملزومات پيشروى کمونيسم
ب- تحولات سياسى و اجتماعى در ايران
ج- مقدرات ناسيونالسيم معاصر و جنبشهاى ملى
د- تحولات در اقتصاد سياسى کردستان به معنى وسيع کلمه و کاراکتر و صفبندى جديد نيروهاى طبقاتى و احزاب
هـ- ملزومات تحقق استراتژى ما در کردستان
و- بحران حزب کمونيست، آينده خطوط درون حزبى و سير تکوين حزب
11
٢- استنباط ما از صحبت با رفقاى ک.ر که از نزد شما آمده‌اند اين است که، حال به هر دليل، ديالوگ و يا توجه سيستماتيکى به مسائل و روندهاى عمومى و تعيين کننده اين دوره منجمله مسائل فوق در آنجا جريان نداشته است.
12
٣- اين موضوعات در دستور کار پلنوم و نشست‌هاى مشابه در دور آتى خواهد بود و لازم است رفقا براى شرکت فعال در اين بحث‌ها آماده باشند. بطور مشخص ما سفر کوتاه مدت براى ماموريتهاى فنى و تشکيلاتى توسط رفيق ابراهيم را کافى نميدانيم و شرکت او در اين مباحثات را بسيار ضرورى ميدانيم.
13

٭ ٭ ٭


14
کتاب "بحران خليج و رويداهاى کردستان عراق"
اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران
چاپ دوم: مجموعه يک جلدى دسامبر ١٩٩٣

m-hekmat.com #2330fa.html